Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Bachorzewie powstało w 2000 roku głównie po to, aby obronić istniejącą w Bachorzewie szkołę podstawową przed likwidacją.

Na czele Stowarzyszenia stoi siedmioosobowy Zarząd, który reprezentuje Prezes pani Elżbieta Bartkowiak. Członkami Stowarzyszenia są nauczyciele, rodzice, dziadkowie i inni członkowie rodzin, ale także osoby nie związane bezpośrednio ze szkołą czy przedszkolem.

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim działalność oświatowa. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola w Bachorzewie.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie działa od 01 września 2001 r., do tego momentu przez ponad sto lat działała jako szkoła publiczna. Szkoła w Bachorzewie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach publicznej, podlega przepisom prawa oświatowego. Wszyscy nauczyciele są zatrudnieni zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Dyrektorem szkoły jest p. Beata Fengler, do 2007 roku dyrektorem była p. Danuta Kaczmarska.

 

W szkole realizowane są różne programy i projekty, m.in. projekt edukacyjny "Z małej szkoły w wielki świat", "Szkoła z klasą", "Szklanka mleka", "Owoce i warzywa w szkole" oraz programy wewnętrzne szkoły: profilaktyczny, wychowawczy itd.

W miarę posiadanych środków corocznie odnawiane są sale lekcyjne i inne pomieszczenia.

Kontakt ze szkołą

Niepubliczne Przedszkole w Bachorzewie zostało utworzone przez Stowarzyszenie w marcu 2007 r. Dyrektorem jest obecnie p. Beata Fengler, do 2009 r. p. Danuta Kaczmarska. W przedszkolu są dwa oddziały: 3 -4 -latki oraz 5 - 6 - latki.

Nauczyciele zatrudnieni są zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Realizują roczne plany pracy, programy profilaktyczne i inne.

Wszystkie pomieszczenia przedszkolne, dzięki staraniom Stowarzyszenia, są po generalnym remoncie łącznie z wymianą instalacji CO. 100% wszystkich mebli to nowe sprzęty.

Nazwa Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła
Numer KRS 0000010466
Numer REGON 251038896
Numer NIP 6171990076
ulica Szkolna
nr lokalu 8
Kod pocztowy 63-200
Miasto Bachorzew
Gmina Jarocin
Powiat Jarociński
Województwo Wielkopolskie
Forma prawna Stowarzyszenie
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń 2001-05-02
Nazwa organu reprezentacji Zarząd
Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez zarząd innego członka zarządu.

Bank  Bank Spółdzielczy w Jarocinie
Numer konta  17 8427 0009 0020 0370 2000 0002

Back to top