66
Uczniów
8
Klas
36
Dziewczyn
31
Chłopców
8
Nauczycieli
3
Projekty

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego Nasza Szkoła w Bachorzewie.

 

ROZDZIAŁ I

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

§1

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§2

Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

§3

Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy wszystkich uczniów.

§4

Kompetencje SU zawarte są w Statucie szkoły.

ROZDZIAŁ II

Organy Samorządu Uczniowskiego

§1

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1. Samorząd Klasowy w składzie:

 • przewodniczący klasy
 • zastępca przewodniczącego
 • skarbnik

2. Zarząd SU w składzie:

 • przewodniczący szkoły
 • zastępca przewodniczącego
 • skarbnik
 • sekretarz

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą wybrani przedstawiciele poszczególnych klas.

§2

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd klasowy:

 • reprezentuje klasę na zewnątrz
 • organizuje życie klasy
 • wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy
 • organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego;

 • kieruje pracą SU
 • dokonuje wyboru opiekuna SU
 • czuwa nad terminowa realizacją planu pracy
 • pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych
 • rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów
 • może występować z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji
 • uchwala regulamin SU
 • odejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie
 • podejmuje uchwały w sprawie kompetencji SU
 • ustala i zatwierdza plan pracy na dany rok szkolny

ROZDZIAŁ III

Tryb wyborów organów Samorządu Uczniowskiego

§1

Samorząd klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.

§2

Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają samorządy klasowe lub sami zainteresowani uczniowie.

§3

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • przedstawić swój program pracy w SU,
 • uzyskać poparcie w wyborach

§4

Tryb wyboru Zarządu SU:

 • w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I – IV w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,
 • członkami zarządu zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów,
 • w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje komisję wyborczą w liczbie 3 uczniów,
 • nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU,
 • kadencja wszystkich organów SU trwa rok,
 • klasy zgłaszają kandydatów do Zarządu z krótką charakterystyką,
 • nowy Zarząd w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinien się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.

ROZDZIAŁ IV

Tryb wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego

§1

Kadencja opiekuna SU trwa rok.

§2

Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Zarząd SU, nie później niż 7 dni od daty wyborów.

§3

Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody w formie pisemnej w księdze protokołów Rady SU.

ROZDZIAŁ V

Tryb podejmowania uchwał

§1

Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu rady.

§2

Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo przewodniczący lub sekretarz SU.

§3

Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada sekretarz, a za realizację uchwał – przewodniczący SU.

§4

Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą.

ROZDZIAŁ VI

Tryb odwoływana się od decyzji

§1

Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z regulaminem, statutem szkoły lub interesem ucznia przewodniczący szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.

§2

W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w art. 18 opiekun SU i rada SU w terminie jednego miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

§3

W sprawach spornych rada SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły.

ROZDZIAŁ VII

Tryb uchwalania i dokonywana zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego

§1

Regulamin SU uchwalany jest przez radę SU w głosowaniu jawnym.

§2

Wnioski o dokonanie zmian w regulaminie SU mogą być składane do przewodniczącego szkoły.

§3

Decyzję o dokonaniu zmiany podejmuje się na najbliższym zebraniu rady SU po dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacji w klasach w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§1

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

§2

Zarząd SU gospodaruje środkami finansowymi wpływającymi ze sprzedaży gazetki szkolnej oraz kartek okolicznościowych.

§3

Niniejszy regulamin stosuje się łącznie ze Statutem od dnia uchwalenia.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego wchodzi z dniem 1 października 2011 r.

Back to top