• Członkiem SKO może być każdy chętny uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bachorzewie.
 • Dokumentem stwierdzającym przynależność do SKO jest książeczka SKO.
 • Uczeń staje się członkiem SKO jeżeli dokona pierwszej wpłaty na książeczkę SKO.
 • Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 2 zł.
 • Wpłat na książeczkę dokonuje uczeń u opiekuna SKO.
 • Opiekun SKO przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi dla każdego członka SKO.
 • Wypłatę gotówki  zgłasza uczeń opiekunowi SKO na tydzień przed żądanym terminem.
 • Wypłat pieniędzy może dokonać uczeń za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
 • Opiekun SKO systematycznie wpłaca oszczędzane przez uczniów pieniądze do Banku Spółdzielczego.
 • Opiekun SKO prowadzi dokumentację związaną z pracą tej organizacji.
 • W razie zgubienia lub utraty książeczki SKO należy bezzwłocznie poinformować opiekuna SKO.
 • Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO przeznaczonych  dla jego grupy wiekowej.
 • W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmują opiekun SKO i Dyrektor Szkoły.

Back to top