Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Oferuje pomoc w zakresie:

 • rehabilitacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych , dzieci i młodzież jak i ludzi w podeszłym wieku
 • poprawy prawidłowego funkcjonowania rodziny
 • zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Oferuje pomoc w zakresie:

 • terapii indywidualnych, małżeńskich, rodzinnych
 • grupy wsparcia dla ofiar przemocy
 • udzielania konsultacji w zakresie uzależnień
 • pracuje z rodzinami w sytuacji kryzysów rodzinnych, małżeńskich, jednostkowych wynikających z zaburzeń psychicznych, problemu alkoholizmu i innych uzależnień, także związanych z utratą bliskiej osoby, sytuacji żałoby, przemocy domowej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Oferuje pomoc w zakresie:

 • przyznawania i wypłacania przewidzianych ustawami świadczeń z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych,
 • pobudzania aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
 • przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których osoby nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki i uprawnienia,
 • świadczenia usług opiekuńczych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie

Oferuje pomoc w zakresie:

 • wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka
 • pomocy logopedycznej dla dzieci (od 2 roku życia) i młodzieży
 • wpierania uczniów w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych i wychowawczych
 • pomocy uczniom szczególnie uzdolnionym
 • doradztwa zawodowego
 • zapobiegania patologiom społecznym
 • psychologicznej pomocy rodzicom ucznia i dzieciom

Czym są Telefony Zaufania?

Telefony Zaufania świadczą doraźną pomoc, gwarantującą możliwość anonimowej wymiany myśli tym osobom, które przeżywają trudności natury moralnej, społecznej lub psychologicznej i próbują pokonać własne osamotnienie, uzależnienia, depresje, poczucie beznadziejności itp.

Kontakt z TZ może nawiązać każdy człowiek w prosty sposób, zwłaszcza w chwilach kryzysu. Jest to szczególnie istotne dla ludzi rozważających możliwość popełnienia samobójstwa.

Telefony Zaufania stanowią oparcie dla wszystkich tych, którzy dotknięci są trudnymi, osobistymi problemami i nie chcą lub nie mogą się nimi podzielić z rodziną, znajomymi czy z kimś, kto rozpoznałby ich tożsamość.
Dyżurni w Telefonach Zaufania działają poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę z wszystkimi, którzy popadłszy w błędne koło własnego rozumowania, emocji i odczuć, nie widzą wyjścia ze swojej sytuacji, uważając ją za beznadziejną.

Na prośbę telefonującego, dyżurni Telefonów Zaufania kierują go do odpowiednich służb i instytucji oraz informują o istniejących możliwościach wyjścia z kryzysu.

Dzięki Telefonowi Zaufania każdy, bez wyjątku, powinien mieć zagwarantowaną możliwość nawiązania kontaktu z osobą, z która będzie mógł pomówić w całkowitej dyskrecji.

Porady z zakresu pierwszej pomocy w tródnych sprawach życowych.

 

Psychologiczna

 • 22 425-98-48
 • opłata zgodnie z cennikiem Twojego operatora telefonicznego
 • Pn. - Pt. 17:00-20:00; Sob. 15:00-17:00

 

Kryzysowy Telefon Zaufania

 • 116 123
 • 7 dni w tygodniu od godz. 14.00 - 22.00

Back to top